Eiropas Latviešu apvienība
Ieteikt draugiem

ELA biedru organizāciju sapulcē 2017. gada 24. - 25. martā Briselē, Beļģijā pieņemtās rezolūcijas

Rezolūcijas

Eiropas Latviešu apvienības biedru organizāciju sapulce:

1)         atzīmējot Eiropas Savienības 60.gadadienu, uzsver Eiropas un tās pamatbrīvību nozīmi, dodot iespēju Latvijas piederīgajiem brīvi studēt, ceļot, strādāt un veidot savu dzīvi visā Eiropā, vienlaikus saglabājot savu likteņpiederību Latvijai un tās izaugsmei;

 

2)         atzinīgi novērtē ELA prezidija līdzšinējo darbu un aicina turpināt virzību uz konkrētiem rezultātiem izglītības, kultūras, jauniešu iesaistes, pilsoniskās un ekonomiskās līdzdalības jomā, turklāt stiprinot darbu interešu pārstāvības, mediju un remigrācijas atbalsta laukā;

 

3)         ar gandarījumu par kopīgi paveikto un aizsākto diasporas saiknes stiprināšanai ar Latviju izsaka pateicību par sadarbību saviem partneriem Latvijā – valsts institūcijām un sabiedriskām organizācijām, kā arī atbalstītājiem, kas sekmē ELA darbību;

 

4)         novērtējot PBLA ieguldījumu, uzsver labās sadarbības nozīmi kopīgai, uz nākotni vērstai darbībai, balstoties uz arvien pieaugošās Eiropas latviešu kopienas lomu ciešas saiknes uzturēšanā un nostiprināšanā ar Latviju;

 

5)         balstoties uz iedibināto sadarbību ar Latvijas diplomātisko dienestu, mudina diasporas organizācijas to nostiprināt un aicina Ārlietu ministriju attiecīgi stiprināt vēstniecību kapacitāti, kā arī diasporas jautājumus iekļaut vēstnieku konferenču un apmācību programmā;

 

6)         uzteic arvien jaunu diasporas organizāciju veidošanos, paplašināšanos un aktīvo darbību Eiropā, kā arī katra rosīga Latvijas cilvēka devumu sabiedriskās darbības stiprināšanā, un mudina Latvijas diasporas organizācijas Eiropā ciešāk savstarpēji koordinēt un saskaņot savu darbību;

 

7)         aicina valdību, Saeimu un pārvaldes iestādes nospraust vienotus ilgtermiņa virsmērķus sadarbībai ar diasporu un remigrējušo atbalstam, balstoties uz Latvijas tautas nedalāmības principu un ņemot vērā mobilitātes radīto diasporas īpašo situāciju, un veidot skaidru, politiski atbildīgu un atbilstīgiem resursiem apveltītu diasporas lietu pārvaldību, tai skaitā paredzot ilgtermiņa atbalsta finansējumu valsts bāzes budžetā;

 

8)         lai, sniedzoties pāri ģeogrāfiskajām robežām, stiprinātu sadarbību, domapmaiņu un vienotu redzējumu ceļā uz Latvijas simtgadi, mudina Latvijas piederīgos Eiropā, diasporas kopienas un organizācijas, kā arī Latvijas sabiedriskās organizācijas, uzņēmējus, domnīcas, medijus, iestādes un citus partnerus, no 3. aprīļa pieteikties dalībai Eiropas Latviešu kongresā (28.-30.07.2017. Rīga – Stokholma – Rīga);

 

9)         pauž apņēmību turpināt kopīgi ar Latvijas valsts iestādēm veidot ilgtspējīgu un kvalitatīvu latviskās izglītības sistēmu diasporai, kas kalpos Latvijas un diasporas kopīgajam mērķim uzturēt latvietību un latviešu valodu diasporā un atbalstīs bērnu un jauniešu iespējas iekļauties Latvijā remigrācijas gadījumā;

 

10)       pauž gandarījumu par valsts sniegto atbalstu simtgades programmas veidošanai diasporā un mudina Latvijas cilvēkus Eiropā, diasporas kopas un organizācijas aktīvi iesaistīties simtgades programmas bagātināšanā un simtgades pasākumus un iniciatīvas aktīvi popularizēt LV100 portālā un citviet diasporas, Latvijas un mītnes zemju medijos;

 

11)       apliecina apņēmību tālāk virzīt stabilas valsts atbalsta sistēmas izveidi diasporas kultūras kopām, rosinot un nostiprinot sistemātisku un aktīvu diasporas līdzdalību kultūras dzīvē;

 

12)       latviskās kultūrtelpas stiprināšanas nolūkos aicina Latvijas valdību uzturēt un nostiprināt iespējas Latvijas profesionālās mākslas pieejamībai diasporas kopienām Eiropā, īpaši Latvijas valsts gadadienās;

 

13)       lai simtgades noskaņās turpinātu Eiropas Latviešu kultūras svētku tradīcijas nostiprināšanu, pauž nodomu rīkot otros Eiropas Latviešu kultūras svētkus Īrijā, Dublinā, 2019. gadā;

 

14)       mudina biedru organizācijas aktīvi veicināt diasporas jauniešu pašorganizēšanos un iesaisti diasporas aktivitātēs, t.sk. paredzot jaunatnes pārstāvjiem vietu diasporas organizāciju lēmējinstitūcijās un stiprinot sadarbību ar un starp studentu organizācijām, jaunajiem profesionāļiem, mākslas talantiem un sportistiem;

 

15)       ar mērķi stiprināt diasporas un Latvijas mediju sadarbību un ieguldījumu sabiedrības saliedētības veidošanā pāri ģeogrāfiskajām robežām un kvalitatīvas informācijas telpas veidošanā, aicina medijus, mediju politikas veidotājus, mediju profesionāļus un organizācijas Latvijā un diasporā uz savstarpēji saskaņotām iniciatīvām, kas veido tiešus cilvēkkontaktus, stiprina profesionālās prasmes un veicina kvalitatīva satura veidošanu. 

 

Lēmumi

1.         ELA biedru organizāciju sapulce uz diviem gadiem ievēl ELA vadību šādā sastāvā:

Prezidija locekļi

- Kristaps Grasis (prezidija priekšsēdis)

- Elīna Pinto (prezidija vicepriekšsēde, politikas referente)

- Māris Pūlis (prezidija loceklis, kasieris, izglītības referents)

- Inguna Grietiņa (prezidija locekle, kultūras referente)

- Vita Kalniņa (prezidija locekle, mārketinga referente)

- Ieva Reine (prezidija locekle)

Citi referenti

- Ilze Zilgalve (ES lietu referente)

- Indulis Bērziņš (Komunikācijas referents)

- Lelde Vikmane (Sabiedrisko attiecību referente)

ELA pārstāvji PBLA valdē

- Kristaps Grasis

- Lilija Zobens

- Indulis Bērziņš

2.         Lai turpinātu Eiropas Latviešu kultūras svētku tradīcijas nostiprināšanu, ELA biedru organizāciju sapulce pieņem lēmumu rīkot otros Eiropas Latviešu kultūras svētkus Īrijā, Dublinā, 2019. gadā.

 

3.         ELA biedru organizāciju sapulce nolemj turpināt ELA Statūtu darba grupas diskusijas, tajā skaitā 2017. gada rudenī Vācijā sasaucot diasporas domnīcu.

 

4.         ELA biedru organizāciju sapulce apstiprina ELA revīzijas komisijas ziņojumu par 2015. gadu, ELA darbības pārskatu par 2016. gadu un ELA budžetu 2017. gadam.

 

5.         ELA biedru organizāciju sapulce pateicas Vīnes Latviešu biedrībai un Latvijas vēstniecībai Austrijā par gatavību uzņemt nākamo ELA biedru organizāciju sapulci 2018. gada 24.-25. martā.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D