Eiropas Latviešu apvienība

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) apvieno ārpus Latvijas reģistrētas latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas Eiropā. ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām.

ELA priekštecis- Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas centrs (LAK EC)-, tika nodibināts jau 1951. gadā. LAK EC pastāvēja līdz 1995. gadam, kad tika pārveidots par Rietumeiropas latviešu apvienību (RLA), kura 2006. gadā savukārt tika pārdēvēta par Eiropas Latviešu apvienību jeb, saīsinot, ELA, lai tādējādi atstātu pagātnei dalījumu rietumu un austrumu latviešos. ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) locekle.

Līdz ar Latvijas pievienošanas ES un NATO radās ne tikai jaunas iespējas, bet arī jauni izaicinājumi. Lai sekmīgāk īstenotu savus mērķus un paplašinātu darbību, 2010. gada aprīlī ELA ieguva Latvijā juridiskas personas statusu. Kopš 2010. gada decembra ELA ir biedrs arī Briselē bāzētajā ārvalstīs dzīvojošo eiropiešu nacionālo organizāciju federācijā Europeans Throughout the World (ETTW).

ELA darbība šobrīd ir fokusēta uz Eiropā dzīvojošo Latvijas pilsoņu un etnisko latviešu interešu pārstāvēšanu pie Latvijas valdības (piem., dubultpilsonības jautājums, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, latviskās izglītības pieejamība ārpus Latvijas, repatriācijas atvieglošana), uz latviešu diasporas organizāciju darbības stiprināšanu un savstarpējās sadarbības veicināšanu, piedāvājot informatīvu un materiālu atbalstu, kā arī uz latviešu kultūras un vēstures popularizēšanu Eiropā. Sākot ar 2010. gadu, ELA piešķir finansējumu biedru organizāciju projektiem, kas vērsti uz vairāku latviešu kopienu sadarbību.

Ikviena latviešu organizācija ārpus Latvijas var kļūt par ELA biedru organizāciju vai asociēto biedru organizāciju. Asociētās biedru organizācijas nemaksā dalības maksu (tā tiek noteikta atbilstoši katras organizācijas iespējām), nepiedalās balsošanā un ir ierobežotas ELA pabalsta saņemšanā, taču citādi bauda tās pašas tiesības kā biedru organizācijas (saņem informāciju par ELA aktivitātēm, tiek aicinātas uz biedru organizāciju sapulcēm, ir tiesīgas paust viedokli u.tml.).

Saskaņā ar ELA statūtiem (statūti angliski), ELA galvenā lēmējinstitūcija ir biedru organizāciju sapulce, kuru ne retāk kā reizi gadā sasauc ELA prezidijs. Prezidiju, tajā skaitā ELA priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kopā sešu cilvēku sastāvā ievēl biedru organizāciju sapulcē uz diviem gadiem. Finanšu lietu kārtošanai biedru organizāciju sapulcē ievēl arī kasieri, grāmatvedi un Revīzijas komisiju.

Prezidijs savu lietu kārtošanā var iesaistīt citas personas. Šobrīd pie ELA prezidija darbojas politiskais referents, kultūras referents, izglītības referents, komunikācijas referents un projektu referents.

Eiropas Latviešu apvienības amatpersonas 2017.gada martā uz 2 gadiem ir ievēlētas:

  • Kristaps Grasis, prezidija priekšsēdētājs, Latviešu kopības Vācijā padomes priekšsēdētājs
  • Elīna Pinto, prezidija priekšsēdētāja vietniece, Luksemburgas-Latvijas asociācijas valdes locekle
  • Māris Pūlis, prezidija loceklis, kasieris, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā padomes loceklis
  • Inguna Grietiņa, prezidija locekle, Latviešu biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja
  • Vita Kalniņa, prezidija locekle, Latviešu biedrības Austrijā valdes locekle
  • Ieva Reine, prezidija locekle, Zviedrijas Latviešu Apvienības valdes locekle

Pašreizējā ELA prezidija pilnvaru termiņš beigsies 2019.gada martā.

Politiskā referenta pienākumus veic Elīna Pinto, kultūras - Inguna Grietiņa, izglītības- Māris Pūlis, informācijas - Indulis Bērziņš, sabiedrisko attiecību jomā – Lelde Vikmane (Francija) un Eiropas lietās – Ilze Zilgalve (Beļģija). 

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības valdē ELA šogad pārstāv Kristaps Grasis, Lilija Zobens un Indulis Bērziņš. PBLA Kultūras fondā ELA pārstāv Inguna Grietiņa, savukārt PBLA izglītības padomē - Māris Pūlis. 

Saziņai ar prezidiju rakstiet ela@latviesi.com!

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D