Eiropas Latviešu apvienība

ELA sarakste ar kultūras ministri Sarmīti Ēlerti

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija priekšsēdētāja Dace Lutere-Timmele
2010. gada 20. oktobrī Valsts Prezidentam Valdim Zatleram nosūtīja vēstuli, kurā tika
izteikti priekšlikumi situācijas uzlabošanai saistībā ar Latvijas iedzīvotāju emigrācijas
procesiem, tai skaitā attiecību veidošanu un koordināciju ar tautiešu diasporām
ārvalstīs. Tā kā, sākot ar 2011. gada 1. janvāri, LR Kultūras ministrija pārņēmusi no
LR Tieslietu ministrijas sabiedrības integrācijas funkcijas, atbildi ELA
vēstuli 2011. gada sākumā sniedza kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.

Kultūras ministres atbildes vēstule galvenokārt ir informējoša. S. Ēlerte pauž,
ka sadarbība ar latviešu diasporu tiek īstenota esošo resursu ietvaros, galveno
uzmanību veltot ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu un Latvijas valstspiederīgo
tiesību aizsardzībai, veicinot kontaktus starp tautiešiem ārvalstīs, kā arī popularizējot
pasaulē latviešu kultūru, tradīcijas un mākslu kā būtiskas Latvijas tēla sastāvdaļas.
Apzinoties šī jautājuma svarīgumu, deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā
Ministru kabineta iecerēto darbību „Nacionālajai izaugsmei un vienotībai” iekļauti
vairāki uzdevumi, kas saistīti ar latviešu diasporu, valstiskās identitātes stiprināšanu
un Latvijas Republikas pilsonības jautājumiem. Ministre atbildes vēstulē uzsvērusi
minētās deklarācijas 4.27. uzdevumu, kas paredz stiprināt ārvalstīs dzīvojošo tautiešu
saikni ar Latviju un atbalstīt ārvalstīs dzīvojošo latviešu atgriešanos Latvijā, lai
saglabātu ārzemēs dzīvojošo latviešu saikni ar dzimteni un nodrošinātu latviešu
valodas bezmaksas tālmācības iespējas. Savukārt ar 6.17. uzdevumu plānots izstrādāt
grozījumus Pilsonības likumā, paredzot dubultpilsonības iespējas Latvijas pilsoņiem,
kas ieguvuši ES un NATO dalībvalstu pilsonību, kā arī atjaunot pilsonības iegūšanas
tiesības visiem bijušajiem Latvijas pilsoņiem un viņu bērniem, kas atstāja Latviju
PSRS un Vācijas okupācijas režīmu laikā.

ELAs prezidija priekšsēdētājas 2010. gada 20. oktobra vēstules pielikuma 1.5.
apakšpunktā tika izteikts priekšlikums veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai
nodrošinātu elektroniskās balsošanas iespēju. S. Ēlerte atbildes vēstulē uz to atbild,
ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. februāra rīkojumu Nr. 62 „Par
Elektronisko identifikācijas karšu koncepciju” ir atbalstīta elektronisko identifikācijas
karšu ieviešana. Viena no šo identifikācijas karšu paredzētajām funkcijām ir iespēja
personām vēlēšanu procedūrā veikt elektronisko nobalsošanu. Plānots, ka Personu
apliecinošu dokumentu likums, kas ievieš identifikācijas kartes, stāsies spēkā 2011.
gada 20. maijā.

Atbildes vēstules noslēgumā kultūras ministre S. Ēlerte pauž, ka augstu vērtē ELA
izstrādātos priekšlikumus un ierosinājumus, lai stiprinātu ārvalstīs dzīvojošo tautiešu
saikni ar Latviju, saglabātu etnisko un kultūras identitāti, veicinātu repatriāciju un
diasporas organizāciju attīstību.

2011. gada 6. janvārī ir parakstīts LR Ārlietu ministrijas un Pasaules brīvo latviešu
apvienības (PBLA) sadarbības memorands, kurā puses vienojas par turpmākās
sadarbības pamatprincipiem un pieejamo resursu ietvaros kopīgi sākt darbu pie
sadarbības stratēģiskā plāna izstrādes. Memoranda mērķis ir pilnveidot Ārlietu
ministrijas sadarbību ar diasporu, stiprinot tās piederības sajūtu savai etniskajai
dzimtenei, kā arī kopīgiem spēkiem veicināt Latvijas valstij un tautai pienācīgu vietu
pasaules politiskajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D